Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Kontakt

Dział Nauczania
mgr Barbara Cop-Kowalska
tel. 71 320 34 41
barbara.kowalska@pwr.wroc.pl

Informacje o projekcie

Projekt Wzrost liczby absolwentów w Politechnice Wrocławskiej na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy zatwierdzony został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Priorytetu 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Projekt skierowany jest do studentów 9 kierunków studiów, na 7 wydziałach Politechniki Wrocławskiej. W sumie stanowi kombinację 13 kierunków studiów i wydziałów. Kierunki studiów są następujące:
 • Automatyka i Robotyka (Wydział Elektroniki, Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny)
 • Biotechnologia (Wydział Chemiczny)
 • Chemia (Wydział Chemiczny)
 • Energetyka (Wydział Mechaniczno-Energetyczny)
 • Fizyka (Wydział Podstawowych Problemów Techniki)
 • Informatyka (Wydział Elektroniki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Podstawowych Problemów Techniki)
 • Matematyka (Wydział Podstawowych Problemów Techniki)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (Wydział Mechaniczny)
 • Mechatronika (Wydział Mechaniczny).
Wszyscy studenci będą mogli skorzystać z dodatkowych działań, podnoszących atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych. Cechą szczególną studiów na kierunku zamawianym jest uatrakcyjnienie nauki poprzez różnorodne, innowacyjne formuły dydaktyczne, takie jak powiązanie nauki z aspektami praktycznymi oraz wsparcie finansowe i merytoryczne studentów I roku.

W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje aktywności:
 • Stypendia dla studentów zamawianych kierunków – stypendia (przyznawane niezależnie od stypendiów socjalnych oraz za wyniki w nauce) w wysokości 700 zł miesięcznie będą przyznawane na podstawie konkursu, na 9 miesięcy, przez trzy lata studiów; ogółem przez 27 miesięcy. Na pierwszym semestrze studiów stypendia są przyznawane osobom, które osiągnęły najwyższy wskaźnik rekrutacyjny; w kolejnych latach pod uwagę brane są wyniki nauczania, uzyskane w poprzednim semestrze akademickim.
 • Programy wyrównawcze dla studentów zamawianych kierunków – utworzenie 15 grup po 60 godz. ćwiczeniowych (25 osób w grupie) z matematyki i tyle samo z fizyki.
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dotyczą praktycznych aspektów wiedzy teoretycznej.
 • Staże studentów w przedsiębiorstwach – dla najbardziej aktywnych studentów, pomoc w lepszym zrozumieniu swojego potencjału w odniesieniu do środowiska pracy.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez profesorów wizytujących – wybitne autorytety (głównie z zagranicy) z dziedziny nauk technicznych przybliżą studentom najnowsze technologie przemysłowe, wyniki najnowszych prac badawczych, akcentując zwłaszcza aspekt praktyczny.
 • Seminaria wyjazdowe – atrakcyjna forma dydaktyczna zwłaszcza z perspektywy studenta, służąca nie tylko przełamaniu "monotonii" roku akademickiego, ale umożliwiająca lepsze przedstawienie zagadnień teoretycznych i nadanie im wymiaru praktycznego.
 • Wykłady anglojęzyczne – podniesienie poziomu znajomości tego języka wśród studentów, zwłaszcza języka technicznego i branżowego.
 • Kursy e-learningowe – innowacyjna forma przekazywania wiedzy, umożliwiająca studentom samodzielną, ale nadzorowaną przez prowadzącego, formę zajęć i samodoskonalenia.
 • Skrypty i podręczniki – specjalnie opracowane skrypty i podręczniki, których zakres tematyczny pokrywać się będzie z programem dodatkowych zajęć.
 • Wyjazdy na targi naukowo-techniczne – zaprezentowanie i upowszechnienie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, umożliwienie bezpośredniego kontaktu z rzeczywistymi rozwiązaniami technicznymi, wykorzystywanymi w gospodarce.
 • Wyjazdy do uczelni zagranicznych i instytucji naukowych – pomoc studentom w poruszaniu się w międzynarodowym środowisku akademickim i naukowym, dodatkowa możliwość szkolenia języka obcego oraz poznania rozwiązań przemysłowych, stosowanych w innych krajach.
 • Wizyty w firmach przemysłowych – stały kontakt z przemysłem w celu nadania studiom akademickim wymiaru praktycznego, pożądanego przez studentów, jak i pracodawców. Ukazanie zastosowań teoretycznych w praktyce – znajomość branży technicznej umożliwi przyszłym absolwentom lepsze poruszanie się na rynku pracy.
 • Wykłady ekspertów ze świata przemysłu – wykłady uznanych autorytetów w dziedzinie najnowszych technologii i zarządzania przemysłem – nadanie studiom akademickim wymiaru praktycznego.
 • Wsparcie studenckich kół naukowych – pomoc studentom w rozwoju zainteresowań naukowych w studiowanej dziedzinie, przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności pracy w zespole.
 • Wsparcie uzyskania certyfikatów technologicznych – pomoc w pozyskaniu takich certyfikatów pozwoli na zwiększenie wartości absolwentów na rynku pracy.
 • Modyfikacja istniejących programów nauczania – konieczna stała aktualizacja przekazywanej studentom wiedzy; wykorzystanie technik multimedialnych ułatwi studentom przyswajanie nabytej wiedzy.
Kierunki zamawiane - Politechnika Wrocławska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Politechnika Wrocławska © 2010